RODO

Spełniając obowiązek informacyjny w zakresie ochrony przetwarzanych danych osobowych pragnę poinformować, że:

  1. Podstawę prawną dla wspomnianego obowiązku stanowi rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 (dalej: RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem Pana/Pani danych jest  ROBERT BUŻAN PROWADZĄCY DZIAŁANOŚC GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ FIONERPURE ROBERT BUŻAN (84-217 ŁEBNO< KULINGI 4E)

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak tych danych może uniemożliwić kontakt ze strony Administratora zmierzający do prawidłowej realizacji zawartej umowy oraz spowodować niemożność wystawienia zaświadczenia lub innych dokumentów, w tym dokumentów księgowych, niemożność wykonania usługi. Odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.
  2. Zgoda na administrowanie danymi jest udzielana tylko i wyłącznie, w celach związanych z realizacją zawartej umowy , w celach informacyjnych dla Zespołu Terapeutycznego oraz w celu wystawiania faktur i zaświadczeń wyłącznie na prośbę osoby, której dane te dotyczą.
  3. W przypadku uznania, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych Administrator naruszył przepisy RODO ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO).
  4. Przechowywanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami RODO i z poszanowaniem praw osoby, która udzieliła na to zgody.
  5. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania danych lub ich usunięcia. Wszelkich zmian dokonać można kontaktując się z administratorem za pomocą adresu e-mail: osrodek@roka.info.pl lub telefonicznie pod nr +48 733 069 037
  6. Pozyskane dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, nie związanym z obsługą zlecenia. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą także przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  przez okres 20 lat (od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu). Wyjątek stanowią dane wymagane do wystawienia faktur, które administrator winien jest przechowywać przez 6 kolejnych lat lub do czasu zakończenia postępowania podatkowego w sprawie.

Image
ROKA Ośrodek Terapii Uzależnień na Kaszubach
Łebieńska Huta, ul. Wczasowa 27
84-217 Szemud (województwo pomorskie)